Ogłoszenie Burmistrza Brzeska 08/2015

 

 


Ogłoszenie Burmistrza Brzeska o trzecim publicznym nieograniczonym przetarg ustnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Brzesko, położonej w obrębie Mokrzyska-Bucze – księga wieczysta Nr TR1B/00066336/3

 

Burmistrz Brzeska ogłasza  trzeci publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Brzesko, położonej w obrębie Mokrzyska-Bucze, składającej się z działki ewidencyjnej nr 116/2 o powierzchni 0,19 ha, powstałej w wyniku podziału działki nr 116, objętej  KW nr TR1B/00066336/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Mokrzyska-Bucze w miejscowości Bucze przy ulicy Na Podlesiu. Działka w kształcie prostokąta posiada dostęp do drogi gminnej. Aktualnie nie jest użytkowana rolniczo. W pobliżu znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi.

 1. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast wydana została dla niej decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu znak: ITK.III.6730.170.2013.KG, ustalająca warunki zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
 2. Działka nieuzbrojona lecz możliwością wykonania przyłączy do sieci lokalnej (gaz, ENN, woda).
 3. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nią. Nie stanowi też przedmiotu zobowiązań.
 4. Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego.
 5. Nieruchomość została przeznaczona do zbycia zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 115/2014 z dnia 23.04.2014 r.
 6. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 07.10.2014 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 7. Drugi przetarg odbył się w dniu 31.03.2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 8. 8.     Cena wywoławcza nieruchomości w trzecim przetargu wynosi 25.000,00 zł, a do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.  
 9. 9.     Wadium 2.500,00 zł.

10. Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu winny dokonać wpłaty wadium w takim terminie, aby w dniu 16 września 2015 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przezKrakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa.

11. Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2015 r. o godzinie 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego, w Brzesku przy  ulicy Głowackiego 51 (w przewiązce przed Salą Obrad), powiat Brzesko, woj. małopolskie.

 1. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne lub osoby prawne winny posiadać stosowne pełnomocnictwa.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
  w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy,
  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.brzesko.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu
(7 30- 1530) w Wydziale Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku,                                    ul. Głowackiego 51,  tel. (014) 68-65-170  ( pokój 115).

regulamin -link

Szukaj

Początek strony