Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Brzesko przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ w skrócie PGN to dokument strategiczny, opisujący m.in. działania i planowane inwestycje na całym obszarze Gminy do 2020 roku. 

Celem wdrażania PGN jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Brzesko poprzez kontynuację rozpoczętych działań  w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego, montaż kolektorów słonecznych /fotowoltaiki/ pomp czy źródeł ciepła tj. pieców na pellet, kondensacyjnych kotłów gazowych dla domów prywatnych jak i budynków użyteczności publicznej.

W celu uzyskania szerszego zakresu informacji zapraszamy na spotkania, na którym to będą szczegółowo omówione zasady opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jego zadań oraz źródeł finansowania. Specjaliści z Instytutu Doradztwa Europejskiego – Innowacja s.c. udzielą odpowiedzi m.in.  na pytania jak można zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w swoim gospodarstwie domowym! Jakie przysługuje dofinansowanie przy wymianie przestarzałego źródła ciepła na nowe ekologiczne. Co jest  lepsze do ogrzewania ciepłej wody użytkowej? Kolektor słoneczny czy pompa ciepła?

Spotkania informacyjne z mieszkańcami odbędą się:

7) MOKRZYSKA dnia 20 sierpnia 2015 roku o godzinie  19:30 w Gminnym Ośrodku   Sportu i Rekreacji 

W związku z przystąpieniem Gminy miejsko-wiejskiej Brzesko do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, zwracamy się z prośbą  o wypełnienie ankiety przez mieszkańców gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy. Dane będą traktowane jako dane poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby przygotowania w/w dokumentu. Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego przy ul. Głowackiego 51 do pokoju nr 111